วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 เม.ย. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๒๓๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2561 พบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๑๙๙ โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๐๙๐ แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2561 พบ ๐๐๒๓.๒/๓๐๕ ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๓ เร่งรัดการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/อาหาร/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ๔.๐ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๓๘ ขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๔๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๐๔๒ การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๐๔๔ การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๓๔ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายและจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางลำน้ำ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1