วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.พ. 2561 พบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๑ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTX ๓๐๐๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
21 ก.พ. 2561 พบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๐ โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท1
21 ก.พ. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙๕๐ การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท1
21 ก.พ. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๗ ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประเภท1
20 ก.พ. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙๑๖ การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประเภท1
20 ก.พ. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙๑๗ ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ ๖ เดือน ประเภท1
20 ก.พ. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๙๖ การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ประเภท1
20 ก.พ. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๙๗ แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ประเภท1
20 ก.พ. 2561 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๙๘ แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประเภท1
20 ก.พ. 2561 พบ ๐๐๒๓.๒/๒๘๙๙ แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙) ประเภท1